Zaloguj | Dodaj firmę

Przetargi Bydgoszcz

« powrót

Dostawa paliw.

2011-12-06 11:00 

Termin składania ofert

Warszawa-Wesoła woj. mazowieckie 

Lokalizacja

cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie 

Kryteria oceny ofert

Dostawy 

Rodzaj zamówienia

Przetarg nieograniczony 

Tryb zamówienia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 

Zamawiający

9132100-4, 9134100-8 

Kod CPV

2011-11-29 

Data publikacji ogłoszenia

Sekcja I: Zamawiający

I. 1) Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 77-03 Warszawa-Wesoła, woj. mazowieckie, , tel. 022 7735908
Adres strony internetowej zamawiającego: www.piorin.gov.pl/warszawa

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw dla wszystkich jednostek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie (z uwzględnieniem zamówień uzupełniających) w następujących ilościach: benzyna bezołowiowa 95-38 000 litrów, olej napędowy - 2 500 litrów Dostawa paliw realizowana będzie drogą transakcji bezgotówkowych i realizowana na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań pojazdów (na podstawie kart płatniczych wydanych przez wykonawcę) na stacjach paliw na terenie RP należących do Wykonawcy, jak również z którymi wykonawca podpisał stosowne umowy umożliwiające zamawiającemu dokonywanie bezgotówkowych transakcji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Przedmiotem zamówień uzupełniających jest dostawa paliw dla wszystkich jednostek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie w następujących ilościach: benzyna bezołowiowa 95 - 7 600 litrów, olej napędowy - 500 litrów. Dostawa paliw realizowana będzie drogą transakcji bezgotówkowych i realizowana na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań pojazdów (na podstawie kart płatniczych wydanych przez wykonawcę) na stacjach paliw na terenie RP należących do Wykonawcy, jak również z którymi wykonawca podpisał stosowne umowy umożliwiające zamawiającemu dokonywanie bezgotówkowych transakcji.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 9132100-4, 9134100-8

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 1356908400

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Zaliczki

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 1.2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 1.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.2) Kryteria oceny ofert

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie.

1 - Cena - 90

2 - Dostępność stacji paliw - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.

IV.4) Informacje administracyjne

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piorin.gov.pl/index.php?pid=525

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17, pokój nr 204 - sekretariat, II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-12-06, godzina: 11:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17, pokój nr 204 - sekretariat, II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie